İcra Hukuku

İcra Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, basit tabirle gerçek ya da tüzel kişi taraflar arasında kurulu cari ilişkiden, fatura-irsaliyelerden, senet-çek ve benzeri kıymetli evraktan, mahkeme ilamından doğan, taşınır veya taşınmaz rehninden ve diğer özel hukuk ilişkisinden doğan alacağın kamu gücü ile tahsilini sağlayan hukuk alanını ifade etmekte olup söz konusu özel hukuk alacağı icra müdürlüğü kanalıyla icra takibine konu edilerek belirli usuller dahilinde kamu eliyle borçlunun malvarlığı değerleri üzerine uygulanacak haciz işlemleri ve bu malvarlıklarının paraya çevrilmesi suretiyle alacağın tahsili amaçlanmaktadır.

İcra hukuku dahilinde alacaklı tarafından başlatılan icra süreci borçlu tarafından reddedilebilir nitelikte olabilmektedir. Borçlu tarafın alacak iddiasını kabul etmemesi halinde borçlu; takibin niteliği ve katettiği aşama göz önüne bulundurularak takibe itiraz hakkına, takibin iptaline yönelik dava açma hakkına ya da borçlu olunmadığının tespitine yönelik menfi tespit davası ile borçlu olmaksızın icra tehdidi ile ödenen bedellerin geri ödenmesi adına istirdat davası açma hakkına sahiptir.

Borçlunun malvarlığının mevcut olmaması ya da borçlarını karşılayamaması halinde alacağın kamu gücü ile gerçekleştirilen işlemlere rağmen tahsil edilememesi durumlarında borçlunun iflasının talep edilmesi ya da borçlu olan tarafça şartlar sağlanarak konkordato sürecinin işletilmesi söz konusu olabilmektedir.

İcra ve İflas Hukuku dahilinde alacaklı tarafa ve borçlu tarafa tanınan tüm yolların etkin şekilde kullanılması gerekmekte olup ERK Hukuk olarak genç ve dinamik ekibimizle alacaklı veya borçlu konumunda bulunan müvekkillerimize yönelik süreçlerin lehlerine sonuçlanması adına hukuki destek sağlamaktayız.