Şirketler Hukuku Ticaret Hukuku Sözleşmeler Hukuku İş Hukuku İcra Hukuku Tazminat Hukuku KVKK ve Bilişim Hukuku İdare Hukuku Vergi Hukuku Aile Hukuku Ceza Hukuku

ERK Hukuk genç ve dinamik yapısıyla hukuki sorunlarınıza yeni bir bakış açısı ve hızlı çözümler üretmeyi amaçlamaktadır.

ERK Hukuk

ERK Hukuk Bürosu, 2022 yılında faaliyete başlamış olup, hukuki uyuşmazlıklara yeni bir bakış açısı kazandırmakta, hukuki ihtiyaçlarınızda hızlı ve etkin çözümler üretmeyi amaçlamaktadır.

SON YAZILAR

12Mayıs

Mirasın Dava Yoluyla Paylaştırılması

Mirasbırakanın ölümüyle beraber mirasçılar miras ortaklığına sahip olurlar. Miras ortaklığı kanundan kaynaklı el birliği ile mülkiyet (veraseten iştirak halinde) özelliğine sahip ortaklıktır. Mirasçıların miras payları üzerinde tekil tasarruf hakkı elde etmesinin yolu mirasın paylaştırılmasıdır. Mirasçılar miras payları üzerinde yazılı anlaşma yoluyla taksim sağlayacakları gibi, mirasçılar arasında böyle bir anlaşmanın mevcut olmaması halinde dava yoluyla da mirasın paylaştırılması mümkündür.

9Mayıs

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Konut ve Çatılı İşyerleri Kiralarında Sözleşmenin Dava Yoluyla Sona Ermesi

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu öncesinde konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerini düzenleyen iki farklı yasal düzenleme bulunmakta ve kira sözleşmelerine 818 sayılı mülga Borçlar Kanunu ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun hükümleri birlikte uygulanmaktaydı. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerine ilişkin tüm düzenlemeler “Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları” başlığı altında birleştirilmiştir. Konut ve çatılı işyeri kiralarında kira ilişkilerinin genel hükümlerin yanı sıra konut ve çatılı işyerleri için kanunda özel olarak düzenlenen hallerin varlığı halinde dava yoluyla sona erdirilmesi mümkündür.

2Mart

İşyerinde Mobbing (Bezdiri)

İşyerinde mobbing işçinin manevi kişiliğine karşı işveren, işveren vekili veya diğer işçiler tarafından gerçekleştirilen, insanlık onuru ve saygınlığı ile bağdaşmayan, kötü muamele, aşağılama, dışlama vb. biçimde ortaya çıkan, küçültücü, yıldırıcı tekrarlanan davranışlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Mobbing iş yaşamında azımsanmayacak yoğunlukta karşılaşılan bir olgu olup gerek çalışanlar gerekse işverenler için üzerinde önemle durulması gereken konular arasında yer almaktadır. Her ne kadar mobbing yöneldiği çalışan bakımından olumsuz sonuçlar yaratmakta ise de işveren bakımından da maddi ve manevi külfetlere sebebiyet vermektedir.

1Mart

Yıllık Ücretli İznin Uygulanması Nasıl Olur?

Yıllık izin hakkı yasal olarak güvence altına alınmış bir haktır. Yıllık izin hakkı ile işçinin ruh ve beden sağlığının korunması amaçlanmıştır. Bununla birlikte doğru yıllık izin planlaması ile mevcut işgücü de verimli bir şekilde kullanılmış olacaktır. Yıllık ücretli iznin nasıl uygulanacağı yasal mevzuat ile detaylıca düzenlenmiş olup, hak kayıplarının veya olası uyuşmazlıkların önüne geçmek adına mevzuatta yer alan usul ve esaslara uygun şekilde yıllık izin kullandırılmalıdır.